De Herberg is een plaats van ontmoeten

Beleid & financiën

Inloophuis De Herberg
Dorpstraat 107
6932BG Westervoort
tel: 0263121879
bgg: 06-19349441

Reknr: NL 20 RABO 01 92 05 15 47
tnv: Stichting Inloophuis (De Herberg)
ingeschreven bij de KvK onder nummer: 61006688

Beloningen
Met uitzondering van de beroepskrachten van het inloophuis werken alle medewerkers en bestuursleden onbezoldigd.

ANBI informatie van het Inloophuis de Herberg
Voor de belastingdienst is het Inloophuis De Herberg een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent, dat giften (onder voorwaarden) kunnen worden afgetrokken van uw belastbaar inkomen, indien u gebruik maakt van de volgende formele naam Stichting Inloophuis De Herberg(ANBI) en registratienummer 854161867 (RSIN). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht. Zie ook www.anbi.nl.

Doelstelling
Stichting Inloophuis de Herberg wil kwetsbare mensen een ontmoetingsplek bieden. Een plek waar zorg en respect is voor elkaar en waar mensen tot hun recht kunnen komen in de ruimste zin van het woord. Zo kan een ieder mens die hier komt op adem komen ongeacht de oorzaak van de kwetsbaarheid en ongeacht de persoonlijke achtergrond of levensovertuiging.
‘Presentie’ is op de ontmoetingsplek een sleutelwoord, onder woorden gebracht door Andries Baart. Inloophuis de Herberg wil in navolging van zijn presentie-begrip niet alleen aanwezig zijn voor kwetsbare mensen, maar ook zijn mét kwetsbare mensen in de zin dat we aandachtig en toegewijd zijn op hen die zich buitengesloten voelen of kampen met persoonlijke problemen.

Beleidsplan en financiën

Beleidsplan v1.0
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Statuten 2020                                                                                                                                                                                                                                                  Jaarverslag 2021                                                                                                                                                                                                                               
Gedragscode Inloophuis de Herberg                                                                                                                                                                                  Klachtenregeling Inloophuis De Herberg