De Herberg is een plaats van ontmoeten

Inloophuis De Herberg

Gastvrije plek in Westervoort, ontmoeten en delen is ons motto

Gezocht:

Coördinator voor Inloophuis De Herberg

Aanstelling
Wij vragen een gemotiveerde beroepskracht met een relevante HBO – opleiding  en liefst enige werkervaring in een inloophuis of vergelijkbare voorziening, die leiding wil en kan geven aan een gastvrij inloopcentrum en in staat is dit inloopcentrum een zichtbare plaats en toekomst te geven in de samenleving van Westervoort en omgeving. Het gaat om een functie van ca. 18 h/w fte. De coördinator werkt op vaste dagdelen, maar is ook zo flexibel om in dringende gevallen hiervan af te wijken.

Attitude van de coördinator
Het inloophuis werkt met vele vrijwilligers. Van deze vrijwilligers wordt verwacht dat zij affiniteit hebben met de zogenaamde presentiebenadering[i]. De coördinator is vertrouwd met de presentiebenadering en is in staat die in haar/zijn eigen werk gestalte te geven. Ook biedt zij/hij aan vrijwilligers toerusting en begeleiding inzake de presentiebenadering. De presentiebenadering is een toegevoegde waarde van het inloophuis naast andere sociale hulpvoorzieningen in de regio.

De coördinator is in staat om als beroepskracht de kwaliteit van de voorziening te verhogen en de verbindende activiteiten in het inloophuis te verbreden. Naast andere sociale competenties verwachten we dat de kennis en ervaring van de presentiebenadering kan worden overgebracht aan de vrijwilligers en deze daarin te begeleiden. Van de vrijwilligers verwachten wij de competentie en de bereidheid dit zich eigen te maken om bezoekers daarmee te ondersteunen.

Ofschoon De Herberg een onafhankelijke stichting is, wortelt de geschiedenis van het inloophuis in de kerken van Westervoort. Veel vrijwilligers hebben een kerkelijke achtergrond of werken vanuit een gelovige christelijke motivatie. Van de kandidaat coördinator verwachten we dus een positieve instelling ten aanzien van het christelijk geloof. Voor zover vrijwilligers zelf actief kerkelijk betrokken, verwachten we een open oecumenische instelling, een open houding en respect ten opzichte van mensen die een andere of geen duidelijke levensbeschouwing aanhangen.

Competentie en takenprofiel

 • De coördinator kan leiding geven aan  vrijwilligers met een diversiteit aan motivaties.
 • De coördinator is een representatieve persoon die gastvrijheid uitstraalt. Ook is zij/hij een innemende figuur, die mensen aan het inloophuis kan binden, zodat vrijwilligers en gasten elkaar kunnen vinden. 
 • De coördinator is in de praktijk de eerste aanspreekpersoon voor vrijwilligers.
 • De coördinator is praktisch ingesteld en kan doelgericht handelen en delegeren.
 • De coördinator is creatief in het bedenken van haalbare oplossingen en heeft überhaupt een goed organisatievermogen. Zij of hij kan op basis van signalen en wensen van bezoekers adequate activiteiten organiseren en mensen medeverantwoordelijk maken voor de uitvoering ervan.
 • De coördinator kan goed samenwerken met vrijwilligers, gasten, bestuursleden en professionals van diverse partnerorganisaties, maatschappelijke instanties, e.d. Zij/hij is in staat daarmee een goede relatie op te bouwen en uit te bouwen met de letterlijk en figuurlijk dichtbij gelegen voorzieningen.
 • De coördinator kan ook extern communiceren en daarbij de visie van het inloophuis op een enthousiaste manier uitdragen.
  De uitstraling van het inloophuis moet mensen aantrekken voor aanspraak met een bakje koffie en in het bijzonder voor mensen die door beperking, eenzaamheid of geringe financiële armslag behoefte hebben aan steun en gezelligheid met mensen van het inloophuis.
 • De coördinator kan vorm geven aan het strategisch beleid van de organisatie in samenspraak met het bestuur.
 • De coördinator heeft een reële kijk op en houding ten aanzien van kosten en baten en kan verantwoordelijk omgaan met de beslissingen ten aanzien van uitgaven voor de dagelijkse en huishoudelijke zaken en de verantwoording ervan.
 • De coördinator is communicatief, zowel in mondeling als schriftelijke zin en heeft oog voor de digitale informatie mogelijkheden.
 • De coördinator is in staat snel een efficiënte relatie met hulpverleners op te bouwen.
 • De coördinator kan en durft, waar nodig of gewenst, zelfstandig beslissingen te nemen.
 • De coördinator kan een substantiële bijdrage leveren in de verslaglegging van de activiteiten en de verantwoording naar subsidiënten.
 • De coördinator heeft gevoel voor humor en is in staat om eventuele spanning in de organisatie van de vrijwilligers te relativeren en weg te nemen.

Stichting Inloophuis ‘De Herberg’
e-mail info@inloophuisdeherberg.nl
www. Inloophuisdeherberg.nl
contactpersoon: Klaas Westerbeek 06 53371237 

[i] De presentiebenadering kenmerkt zich door de aandacht voor het verhaal van de gast of cliënt enerzijds en de benaderbaarheid van de beroepskracht/vrijwilliger/hulpverlener/gastvrouw anderzijds. De presentiebeoefenaar kan zonder (voor)oordeel  luisteren naar het verhaal van de ander, naar wat de ander beweegt zodat hij of zij aansluiting  kan vinden bij de leefwereld van de ander. Mede hierdoor wordt het vertrouwen gewonnen en wordt de omgang met de gast of cliënt bevordert.