InloophuisDeHerberg - Facebook

Het bestuur van de Stichting

Op 27 juni 2014 gaat de Stichting van start na intensief voorbereidend werk van de Initiatiefgroep onder leiding van Frans Vlug. Samen met Jan Talsma ondertekent hij de stichtingsakte, waarin ook de stichtingsbestuursleden van het eerste uur worden genoemd:
- Arjen Hiemstra (52 jr, op persoonlijke titel, ds van protestantse gemeente in ons dorp) en
- Klaas Westerbeek (67 jr, laatst manager bij welzijnsorganisatie GOMA).

In de eerste vergadering van het bestuur op 20 oktober 2014 kan worden gemeld dat in de zomerperiode een aantal mensen is gevonden voor het stichtingsbestuur: Margreet van der Meer (52 jr , officemanager), Ine Scheltinga (53 jr, financiële functie in de zorg) en Kees van de Water (uit Duiven, gepensioneerd van KEMA). Hiermee is het bestuur op sterkte.
 
Het bestuur prijst zich gelukkig met een goed lopende organisatie van coördinatoren en vrijwilligers, onder leiding van pastor Ria Doornbosch, die voor dit werk beschikbaar wordt gesteld door het parochiebestuur HH4Evangelisten. Op 5 maart hadden we een prettige kennismakingsbijeenkomst met het parochiebestuur.
Als bestuur zijn we aan de slag met het realiseren van projecten en activiteiten, het vastleggen van de plannen in een beleidsnota onder gelijktijdige versterking van relaties met (vergelijkbare) organisaties in gemeente (Sociaal Team) en in de regio.
Namens het stichtingsbestuur, Klaas Westerbeek, voorzitter.

Per 1 januari 2016 is Ine Scheltinga om persoonlijke redenen teruggetreden als bestuuurslid. De functie van penningmeester is vacant. Via de Vrijwilligerscentrale wordt gepoogd in de vacature te voorzien.
In september wordt afscheid genomen van Pastor Ria Doornbusch. Zij wordt overgeplaatst naar Twente. Het bestuur neemt diverse taken in de dagelijkse gang van zaken van haar over.
In september 2018 treedt Maarten Oosterbroek aan als algemeen bestuurslid. Hij heeft ervaring in vrijwilligersorganisaties en heeft o.a. op zich genomen de invoering van de Privacy-wet.
Eind december 2018 treedt Kees van de Water af als lid van het bestuur volgens het aflopen van zijn 4-jaars termijn.
In augustus 2019 verlengt Margreet van der Meer haar 4-jaars termijn niet, maar blijft actief in de Uitgeefacties.

Ambitie
Het bestuur wil de komende paar jaar de interne structuur van het inloophuis op orde brengen en versterken. Daarnaast wil het bestuur het Inloophuis dusdanig doorontwikkelen dat het inloophuis gaat uitgroeien tot een diaconaal ontmoetingscentrum in Westervoort waar allerlei activiteiten worden georganiseerd voor groepen die te maken hebben met kwetsbaarheid. Nieuwe vrijwilligers zijn hiervoor nodig en de huidige vrijwilligers dienen getraind te worden om mee te gaan in deze ontwikkeling. Het bestuur wil voor al deze activiteiten een beroepskracht aanstellen van 0,4 fte die zich met deze taken en werkzaamheden gaat bezighouden.

Aanstelling coordinator per 1 augustus 2018
Een subsidie van het Kansfonds maakte het mogelijk een betaalde coordinator aan te stellen voor 12 uur per week. Dit is een begin omdat er meerdere fondsen zijn aangeschreven, o.a. de gemeente Westervoort, ten einde met meer uren per week de plaats van het Inloophuis in de Westervoortse samenleving te verstevigen: meer contacten met de doelgroep met doelgerichte acties, aanwas vrijwilligers en meer samenwerking met andere partners in het sociale domein (o.a. via het armoedeconvenant). Vanaf 1 november 2018 is Jacqueline Schilling coordinator voor 18 uur per week.

In het najaar van 2018 is de gemeente Westervoort bereid gevonden ons werk in het sociale domein van Westervoort te ondersteunen met een jaarlijkse subsidie. Hiermee versterkt de gemeente de locatie van het Inloophuis (De Herberg) als een centraal punt in Westervoort voor ontmoeting en op adem komen.