De Herberg is een plaats van ontmoeten en delen

Privacyverklaring

Stichting Inloophuis (De Herberg), gevestigd aan Dorpstraat 107, 6931 BG Westervoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.inloophuisdeherberg.nl Dorpstraat 107
6931 BG Westervoort 026-3121879

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Inloophuis (De Herberg) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u vrijwilliger bent bij onze stichting en/of gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Als u er van overtuigd
bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@inloophuisdeherberg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Stichting Inloophuis (De Herberg) houdt een apart bestand bij van mensen die in aanmerking komen voor uitdeelacties. Dit bestand is
alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen die de uitgifte organiseren. Niet automatisch worden de adresstrookjes van de
voedselbank hierin opgenomen, doch slechts na toestemming van de betrokkenen.

Stichting Inloophuis (De Herberg) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of bestuursmededelingen
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Mensen te kunnen uitnodigen voor uitdeelacties

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Inloophuis (De Herberg) neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Inloophuis (De Herberg)) tussen zit.

Stichting Inloophuis (De Herberg) gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Microsoft Excel
– Microsoft Word
– Microsoft Outlook 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Inloophuis (De Herberg) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens vrijwilligers   Bewaartermijn tot einde relatie  Interne communicatie
Naam, Adres, Tel. nr, Emailadres

Persoonsgegevens gasten  maaltijden      Bewaartermijn 2 maand 
Verwerking anoniem in jaarverslag
Voornaam, Eerste letter achternaam,Tel. Nr.

Persoonsgegevens deelnemers uitdeelacties
Wordt verwerkt tbv uitnodigingen Naam, Adres  
Als een begunstigde achtereenvolgens twee keer  niet meedoet aan de uitdeelacties worden de gegevens door het team verwijderd
uit ons bestand.

Persoonsgegevens deelnemers opgegeven via de website   De naam en het telefoonnummer van personen die zich via de website
opgeven voor een activiteit, worden verwijderd binnen een maand na de datum waarop de activiteit voor het laatst plaats vindt.
Naam, Tel. nr
 
Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Inloophuis (De Herberg) verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Website van Stichting Inloophuis (De Herberg) gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. De pageviewtelling maakt
gebruik van geanonimiseerde gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Stichting Inloophuis (De Herberg) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie,
te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@inloophuisdeherberg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek
mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachtrecht
Stichting Inloophuis (De Herberg) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Inloophuis (De Herberg) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens
niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@inloophuisdeherberg.nl. Stichting Inloophuis (De Herberg) heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

De bestanden waarin de gegevens zijn opgeslagen worden beveiligd met een password.
Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Privacy verklaring Inloophuis (De Herberg)      versie 23 maart 2019